INFORMAČNÍ SERVIS
INCOTERMS 2000
Účelem INCOTERMS je poskytnout soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. První Soubor mezinárodních pravidel pro výklad dodacích doložek byl vydán v roce 1936 pod názvem INCOTERMS 1936. Později byly prováděny změny, poslední v roce 2000, kdy byly provedeny změny a dodatky tak, aby pravidla byla náležitě uvedena v soulad s běžnou praxí mezinárodního obchodu.
INCOTERMS se zabývají vztahy vyplývajícími z kupní smlouvy, tj. mezi prodávajícími a kupujícími a to jen v některých přesně vymezených směrech, zejména v případech, kdy nejde pouze o kupní smlouvu, ale rovněž o navazující smlouvy týkající se přepravy, pojištění, financování.
INCOTERMS se dále zabývají řadou povinností stran jako je např. povinnost prodávajícího dát zboží k dispozici kupujícímu, předat je k přepravě nebo je dodat do místa určení a s přechodem rizika mezi smluvními stranami. Dále se zabývají povinnostmi týkajícími se celního odbavení zboží pro export a import, balení zboží, povinností kupujícího převzít dodávku, jakož i jeho povinností podat důkaz, že příslušný závazek byl řádně splněn.
INCOTERMS zaměřují svoji pozornost na závazek prodávajícího dodat zboží.
Riziko ztráty a poškození zboží, ale i závazek nést náklady vztahující se ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku, kdy prodávající splnil svou povinnost dodání zboží. Protože by kupujícímu nemělo být umožněno zdržovat moment přechodu rizika a nákladů, stanoví se ve všech doložkách, že přechod rizika i nákladů může nastat i před dodáním zboží, jestliže kupující nepřevezme zboží jak bylo dohodnuto. Tento požadavek je zvlášť důležitý při použití doložky EXW, neboť ve všech ostatních doložkách by bylo zboží pravidelně identifikováno jako zboží určené pro kupujícího, pokud bylo učiněno opatření pro jeho naložení nebo odeslání (doložka kategorie F a C) nebo dodání do místa určení doložka kategorie D).

 

Důležité informace ke stažení:

  INCOTERMS - doložka kategorie C
  INCOTERMS - doložka kategorie D
  INCOTERMS - doložka kategorie E
  INCOTERMS - doložka kategorie F
  ADR - Rozdělení nebezpečných látek a předmětů do tříd
  Parametry kontejnerů
  Slovník zkratek
KONTAKTY
Tel: +420 572 631 684
  +420 572 631 685
Fax: +420 572 631 686
E-mail: ormius@ormius.cz